Till förstasidan Kulturmiljöprogrammet Om projektet  
 
 
Besök ett område
 
Områden    
Fingermanholmen
Furunäset
Hortlax kyrka
Karlberg
Koler
Mellanboda
Norrfjärden kyrka
Norrmalmstorg
Roknäs-Sjulnäs
Rosvik
Sikfors kraftstation
Stadsplan 1876
Storfors-Bergsviken
Storfors sågverkssamhälle
Storsund
Strömsborg
  Kyrkan
Kyrkstugor
   
 

Underlagsmaterial:

Norrbottens synliga historia

 
   
   
  Jugend (pdf 1,1 MB)  
  Byggnadsvård (pdf 1,1 MB)  
     
     
     
   
   
  Hortlax kyrka och kyrkstugor

Hortlax kyrka från 1910-talet ligger på en höjd centralt i tätorten. Hortlax är beläget ca 10 km söder om Piteå.

I takt med befolkningsökningen och högre administrativa krav på samhället beslutades 1905 att Piteå landsförsamling skulle delas och få två nya socknar. Hortlax och Norrfjärden. Beslutet verkställdes 1915 och i samband med det byggdes Hortlax kyrka. Den ritades i nygotiskt stil av arkitekten Edvard Dahlbäck, bördig från Blåsmark. Den byggdes på den högt belägna gamla betesmarken väster om Nördbyn.

 

Eftersom kyrkstadstraditionen fortfarande var levande uppfördes kyrkstugor även vid kyrkan i Hortlax, trots att de egentligen inte behövdes. Denna gång var det inte bönderna själva som utformade sina kyrkstugor enligt den gamla byggnadstraditionen. Istället var det kyrkans arkitekt som ritade kyrkstugorna. De fick en nationalromantisk gestaltning inspirerad av gammal byggnadstradition från dalarna.

 

Karaktärsbeskrivning

Karaktäristiskt för kyrkplatsen i Hortlax är att kyrkan höjer sig över övrig bebyggelse i byn. Den ligger fritt och högt i landskapet. Dess stil är nygotiskt med nationalromantiska inslag. Sydost om kyrkan, i sluttningen ned mot byn ligger de nio kyrkstugorna strikt placerat på ömse sidor om kyrkans tillfartsväg. De är i en våning, med flera rum i varje stuga och utformade i en för bygden främmande stil. Kyrkan och kyrkstugorna ingår i en medveten gestaltning över kyrkoområdet som i allra högsta grad är modern men anspelar tillbaka på äldre tradition. Således är Hortlax kyrka och kyrkstugor gestaltade utifrån de nationalromantiska strömningar som var gällande i början av 1900-talet.

 

Förhållningssätt

För att bevara och förstärka kyrkan och kyrkstugornas karaktär är det viktigt att underhåll av byggnaderna sker med traditionella material och metoder. Ny bebyggelse inom området är olämpligt. Ändringar av befintliga byggnader bör undvikas. Kyrkan skyddas enligt kulturminneslagen. Läs mer om kulturminneslagen här.