Pågående detaljplaner

Påbörjade planer

Rönnen 7
Stadsön 5:15 - Fördröjningsmagasin
Storstrand 9:2, Camping
Stadsön 5:7, Kyrkcenter
Munksund 15:1, transformatorstation
Pitholm 45:3, del av
Kv Syrenen m fl
Håkansön 17:7 (Fd Hälsocentralen)
Del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2, utvidgning av Haraholmens logistikcentrum
Storsträsk 2:5, maskinhall

Samråd

Lönnen 14, Telegrafen

Granskning

Del av Stadsön 2:1, Rådhustorget

Planer som revideras

För tillfället finns inga planer i detta skede av planprocessen.

Planer under antagande

För tillfället finns inga planer i detta skede av planprocessen.

Antagna planer

För tillfället finns inga planer i detta skede av planprocessen.

Överklagade planer

För tillfället finns inga planer i detta skede av planprocessen.

Planer som nyligen vunnit laga kraft

Hemlunda 1:116 m fl
Del av Bergsviken 3:349, Ljungheden
Hemlunda 1:29, västra delen
Lönnen 16 och del av Stadsön 2:1 - Stadshotellet